11 oktober: Algemene Leden Vergadering

03
oktober
2018

Auteur: Pleun

Op donderdag 11 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden en
ook ouders van onze juniorleden zijn van harte welkom. Aanvang 21.00 uur in de kantine.
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 2017, zie bijlage bij de nieuwsbrief.
3. Jaarverslag voorzitter
4. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
5. Financieel verslag seizoen 2017-2018 en begroting 2018-2019
6. Vaststellen contributie
7. Verslag diverse commissies
8. Wat verder ter tafel komt
9. Aftreden bestuursleden, Marcia Bekkers en Kees den Ouden (beiden herkiesbaar voor 1 jaar)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Notulen ALV donderdag 12 oktober 2017