Lidmaatschap

Aanmelden
Het aanmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Aanmelding geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen.
U kunt het aanmeldingsformulier hier downloaden als WORD document en hier als PDF document (versie december 2013).

Contributie
Om de contributie automatisch te kunnen innen is het verplicht om een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier in te leveren. U kunt het machtigingsformulier  hier downloaden als WORD document en hier als PDF document (versie september 2016)

Inleveren formulieren
Bij de ledenadministratie van Essche Boys, Dorpsstraat 32a, 5296 LV Esch.

Overig
Is een speler / speelster afkomstig van een andere vereniging dan moet er ook een overschrijvingsformulier en overschrijvingskaart worden ingeleverd. Deze kunt u opvragen bij je vorige vereniging. Doorgaans handelt de vorige vereniging de overschrijving af.

Proefperiode
Een niet-lid dat interesse heeft in een lidmaatschap van Essche Boys mag gedurende een periode van maximaal 4 weken vrijblijvend meetrainen met het team waarbij hij/zij ingedeeld zal worden bij een lidmaatschap. Na 4 weken wordt hij/zij lid of stopt hij/zij met trainen.

Afmelden
Het afmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.

  • Afmelden moet altijd voor 1 mei plaatsvinden.
  • Je bent altijd lid voor een heel seizoen. Er bestaat de mogelijkheid om per half jaar te betalen. Een afmelding tijdens het lopende seizoen betekent geen teruggave van het contributiegeld over de resterende looptijd van het seizoen.

Let op: indien een speler/speelster meldt aan de leider of trainer dat hij/zij stopt of gaat stoppen met voetballen dan geldt dit niet als een afmelding en loopt de contributieverplichting door!

Overschrijving
Als men het lidmaatschap bij Essche Boys wil opzeggen en lid wil worden van een andere vereniging dient men een overschrijvingsformulier op te halen bij ledenadministratie en ingevuld in te leveren bij de secretaris van de nieuwe vereniging. Als aan alle verplichtingen is voldaan stemt onze vereniging doorgaans in met overschrijving.

Overschrijving wordt door de KNVB verleend:
• tijdens het seizoen als er een gewichtige reden voor is, zoals verhuizing naar een plaats die meer dan 15 kilometer verder ligt;
• voor de aanvang van een seizoen als het formulier op tijd bij de KNVB is.

Doorgeven wijzigingen
Een nauwkeurig bijgewerkte ledenadministratie is van groot belang voor onze vereniging. Dat wordt door de leden vaak onderschat.

Wijzigingen altijd schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dit mag ook door het sturen van een e-mailbericht naar ejmkessels@home.nl

Dit betreft o.a.:

  • Adres, postcode, woonplaats.
  • Betaalgegevens zoals: wijziging rekeningnummer, de betaaltermijn van de contributie.
  • Telefoon- en / of mobiele nummer.
  • E-mailadres.

Van spelend lid naar steunend lid
Stuur vóór 1 mei (voor de start van het nieuwe seizoen) een briefje of e-mail naar de ledenadministratie . Per 1 juli van het betreffende jaar wordt men steunend lid van Essche Boys. Wij zorgen voor aanpassing van het lidmaatschapsbedrag. Hiervan ontvangt men geen bevestiging.

Verhuizing of wijziging betaalrekening
Stuur een briefje of e-mail naar de ledenadministratie. Op de door uw gewenste datum gaat de wijziging in. Geeft bij een andere betaalrekening wel aan op wiens naam de rekening staat, dit i.v.m. de naam/nummercontrole.

Een nauwkeurig bijgewerkte ledenadministratie is van groot belang voor onze vereniging. Dat wordt door de leden vaak onderschat. Daarom dienen wijzigingen van gegevens die in de ledenadministratie zijn opgenomen, zoals adresgegevens en telefoonnummers, zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de secretaris.

Contributieregels

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Contributiebedragen
De contributiebedragen voor het seizoen 2017 – 2018 zijn als volgt vastgesteld:

Leden tot 12 jaar (pupillen)                           € 100 per jaar
Leden van 12 tot 18 jaar (junioren)             € 110 per jaar
Leden van 18 jaar en ouder (senioren)       € 165 per jaar
7 tegen 7 voetbal                                              € 100 per jaar
Rustende leden                                                € 50 per jaar
Donateurs/steunend lid                                 € 30,00 per jaar, mag ook meer zijn
Mini’s                                                                  € 10 per jaar

Spelers die alleen trainen bij Essche Boys betalen de helft van de betreffende jaarcontributie.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Rustende leden
Rustende leden zijn leden binnen Essche Boys die niet (tijdelijk niet) actief de voetbalsport beoefenen en dit voor 1 mei (voor de start van het nieuw seizoen) hebben aangegeven. Rustende leden kunnen wel anderszins actief zijn binnen Essche Boys (leider, trainer, onderhoud, beheer, medewerker paviljoen etc.). Als een rustend lid weer start met voetballen gedurende het seizoen betaald hij naar evenredigheid zijn/haar normale contributie.

Donateurs/steunend lid
Donateurs zijn leden die Essche Boys een warm hart toe dragen. Zij zijn geen lid van de KNVB en hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Essche Boys draagt derhalve voor hen geen administratiekosten af.

Gezinscontributie
Per gezin zijn maximaal drie gezinsleden verplicht tot het betalen van contributie. Zijn er meer dan 3 gezinsleden betalend lid van Essche Boys, dan vervalt(len) het(de) goedkoopste lidmaatschap(pen).

Incasso contributie
Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt in september / oktober de jaarcontributie en het eerste gedeelte van de halfjaarcontributie geïncasseerd. De tweede helft vindt in januari / februari plaats.